Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1  STEKontwikkeling: onderneming die coaching, begeleiding en organisatieadvies
verzorgt voor zowel particuliere als zakelijke klanten. STEKontwikkeling is gevestigd in Utrecht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 63592282.

1.2 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan begeleiding van STEKontwikkeling.

1.3 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.4 Begeleiding: de dienst die STEKontwikkeling levert in de ruimste zin van het woord.

1.5 Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en STEKontwikkeling tot het verlenen van diensten door STEKontwikkeling ten behoeve van opdrachtgever.

1.6  Overmacht: de onmogelijkheid voor STEKontwikkeling om aan de
overeengekomen verplichtingen te voldoen door een omstandigheid die buiten de
invloedssfeer van STEKontwikkeling valt.

1.7  Klachten: alle grieven van opdrachtgever of deelnemer met betrekking tot uitvoering
van de opdracht door STEKontwikkeling.

2. Toepassing

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die STEKontwikkeling met opdrachtgevers en deelnemers sluit over het verzorgen van begeleidingen, workshops, intervisie, coaching, oriënterende interviews en/of organisatie-advies in de ruimste zin van het woord, hierna ‘begeleiding’ genoemd.

2.2  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3  Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een begeleiding stuurt STEKontwikkeling een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen STEKontwikkeling en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen of door opdrachtbevestiging per e-mail.

3.2 De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, reis- en en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

3.3 Indien STEKontwikkeling en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan STEKontwikkeling, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle diensten van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Een overeenkomst met een persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen indien op verzoek van die persoon met STEKontwikkeling een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleiding en dat gevolgd wordt door toezending van een factuur door STEKontwikkeling.

4. Annulering

4.1 Na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of na opdrachtbevestiging per e-mail is de opdracht definitief. Wanneer de opdrachtgever een definitieve opdracht wil annuleren – ongeacht de reden van annulering – gelden de volgende voorwaarden:

Annulering bij individuele begeleiding

i. Bij annulering na 48 uur (2 werkdagen) voor de vastgestelde datum, wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Annulering bij groepsbegeleiding

i. Bij annulering tot 6 weken voor de vastgestelde (start)datum, wordt 20% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Wanneer een nieuwe datum binnen deze termijn wordt gepland worden er geen kosten in rekening gebracht.

ii. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de (start)datum is de opdrachtgever 50% van de prijs verschuldigd.

iii. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang is de opdrachtgever 100% van de prijs verschuldigd.

4.2 Opdrachtgever ontvangt na de annulering een factuur. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

4.3 Annuleren kan uitzonderlijk via e-mail gericht aan: info@STEKontwikkeling.nl.

4.4 Als de begeleiding door overmacht aan de kant van STEKontwikkeling niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. STEKontwikkeling kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

5. Betaling

5.1 STEKontwikkeling stuurt opdrachtgever een factuur voor de betreffende begeleiding. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum voor zakelijke opdrachtgevers en binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum voor particuliere opdrachtgevers. Betaling vindt plaats zonder opschorting, aftrek of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door STEKontwikkeling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Het staat STEKontwikkeling vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van de in lid 1 omschreven algemene regel, een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden voor aanvang van de eerste (betaalde) begeleiding. Indien gewenst ontvangt de opdrachtgever hiervan een afzonderlijke factuur.

5.3 Als de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. STEKontwikkeling mag vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die STEKontwikkeling redelijkerwijs moet maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, brengt STEKontwikkeling in rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Het intellectueel eigendom van de begeleiding en eventuele bijbehorende begeleidingsmaterialen berust bij STEKontwikkeling. Opdrachtgever en deelnemers mogen de begeleidingsmaterialen uitsluitend verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 STEKontwikkeling verplicht zich de begeleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. STEKontwikkeling is tegenover opdrachtgever en/of deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien STEKontwikkeling niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van STEKontwikkeling jegens opdrachtgever en/of deelnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.

7.3 STEKontwikkeling is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever dan wel deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

7.4 STEKontwikkeling zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. STEKontwikkeling is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever dan wel deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

7.5 STEKontwikkeling is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever dan wel deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien STEKontwikkeling bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor STEKontwikkeling duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

7.6 STEKontwikkeling ofwel door haar in te schakelen begeleiders of derden die belast worden met het begeleiden van deelnemers, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de deelnemer dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de deelnemer enige schade zou oplopen, is STEKontwikkeling dan wel door haar in te schakelen begeleiders of derden daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

7.7 De opdrachtgever vrijwaart STEKontwikkelng tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en STEKontwikkeling samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van STEKontwikkeling.

7.8 Indien opdrachtgever en/of de deelnemer een eventuele vordering jegens STEKontwikkeling niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 STEKontwikkeling behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk en zal deze niet afstaan aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd. Zie hiervoor ook de Privacyverklaring, die te vinden is op de website: www.STEKontwikkeling.nl

9. Klachten

9.1 In geval van klachten over de begeleiding of het optreden van STEKontwikkeling proberen we daar allereerst in overleg uit te komen. Lukt dit niet, dan zal een mediator ingeschakeld worden. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen. De kosten van de mediator zullen door ieder de helft worden bekostigd.

9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever of deelnemer.

Aanpassen van deze Algemene Voorwaarden

STEKontwikkeling behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. De laatste versie staat op de website van STEKontwikkeling: www.STEKontwikkeling.nl

Utrecht, laatste update: november 2023

Het aanbod