Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Begrippen
STEKontwikkeling: Sabine Bataille als begeleider binnen STEKontwikkeling of begeleiders waar zij tijdens het jaarprogramma, workshops of coaching mee samenwerkt.
Cliënt: de persoon die deelneemt aan het jaarprogramma, workshop of coaching.
Opdrachtgever: diegene die aan STEKontwikkeling de opdracht verstrekt (jijzelf of bijvoorbeeld jouw werkgever).
Voor de leesbaarheid wordt de cliënt aangesproken met ‘je’ en ‘jij’, en waar ‘ik’ staat spreekt STEKontwikkeling.
Aard van de dienstverlening
Alle diensten van STEKontwikkeling zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. STEKontwikkeling kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking
Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en jouw opdrachtgever vooraf aan STEKontwikkeling te verstrekken. Voor coaching is hiervoor een intakeformulier die jij invult.

Wachtlijst
Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die boven aan de wachtlijst staat.
Aanmelding workshops en jaarprogramma
Bij workshops geldt dat jouw plaats definitief is als je van mij een bevestigingsmail hebt gekregen en na storting van het betreffende bedrag op NL65 KNAB 0256 5349 26 t.n.v. STEKontwikkeling. Je ontvangt hiervoor een factuur. Pas na ontvangst van de betaling is jouw aanmelding definitief.

Planning van workshops
STEKontwikkeling heeft het recht de data en/of tijden van het jaarprogramma of een workshop te wijzigen. Wanneer een workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om de workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, wordt het door jou overgemaakte bedrag (naar rato) terug gestort.

Betalingen
Bij coaching ontvang je achteraf een factuur. Bij inschrijving voor een workshop of jaartraject ontvang je de factuur vooraf. Pas na ontvangst van de betaling is jouw aanmelding definitief. Bij het jaarprogramma kun je eventueel in delen betalen. Hierover kun je apart afspraken maken.
Wanneer je een factuur ontvangt van STEKontwikkelng dien je die binnen 14 dagen te betalen. Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je opdrachtgever.
De tarieven vind je op de website. STEKontwikkeling behoudt zich het recht voor om gepubliceerde tarieven met ingang van het nieuwe jaar aan te passen. Deze prijswijzigingen worden vooraf gepubliceerd op de website.
Annulering van coaching
Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal een werkdag (meer dan 24 uur) voor de afspraak per email door te geven. Wanneer je niet minimaal een werkdag van tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak dan worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

Annulering van workshops
Bij annulering van jouw inschrijving tot vier weken voor aanvang van het jaarprogramma of de workshop, wordt €20,- annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht.
Annuleer je binnen vier weken tot twee weken voor aanvang van het jaarprogramma of de workshop, dan wordt de helft van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
Annuleer je binnen twee weken vóór aanvang of tijdens het jaarprogramma of de workshop, dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.
Wanneer STEKontwikkeling, bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden, besluit het jaarprogamma of een workshop te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag teruggestort.

Door jouw reeds betaalde bedragen, waarop je door annulering mijner- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan je terug betaald.
Annuleren doe je per email. De datum waarop ik jouw email ontvang is de annuleringsdatum. Vraag een leesbevestiging zodat je weet dat je mail ook bij mij terecht is gekomen.

Dossiers en geheimhouding
Door STEKontwikkeling wordt aan dossiervorming gedaan. Ik registreer je contactgegevens, ik bewaar het door jou ingevulde intakeformulier en maak notities na de individuele sessies coaching. Ik ben verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ook een opdrachtgever heeft geen inzage in de notities, ook niet wanneer jij als Cliënt daar toestemming voor geeft. Zie hierover ook de Privacy Statement van STEKontwikkeling.
Klachten en suggesties
Wanneer je niet tevreden bent over een door STEKontwikkeling geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden. We gaan dan overleggen hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Aansprakelijkheid
STEKontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:
– die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand. – doordat STEKontwikkeling is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking). – door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of opleiding.
Indien STEKontwikkeling wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop haar algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwarring
Derden kunnen aan de dienstverlening van STEKontwikkeling geen rechten ontlenen.